Lesvoorwaarden

Algemene voorwaarden IkDrum.nl

 

Artikel 1: Definities

‘IkDrum.nl’ – De natuurlijke of rechtspersoon die onder de naam van IkDrum.nl diensten levert aan de klant.

‘Klant’ – De natuurlijke of rechtspersoon die met IkDrum.nl tot overeenkomst is gekomen (Bijv. de leerling, slagwerkvereniging, muzikant, etc.).

‘Overeenkomst’ – Een overeenkomst tussen IkDrum.nl en de klant met betrekking tot een dienst aangeboden door IkDrum.nl.

‘Dagen’ – Kalenderdagen

 

Artikel 2: Recht van Toepassing

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en IkDrum.nl.

 

Artikel 3: Contractduur

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en IkDrum.nl wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de overeenkomst anders blijkt of indien partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

 

Artikel 4: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van IkDrum.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien dit niet het geval is, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend.

 

Artikel 5: Beëindiging van overeenkomst

 1. De klant dient minstens een maand voor beëindiging schriftelijk de ontbinding van de overeenkomst aan te vragen. Als een verzoek tot beëindiging niet een maand van tevoren wordt ingediend dan zal de daaropvolgende maand worden gefactureerd.

 

Artikel 6: Prijzen en lesweken

 1. Het tarievenoverzicht IkDrum.nl is van toepassing. Dit tarievenoverzicht is        opgenomen in het inschrijfformulier en is terug te vinden op www.IkDrum.nl
 2. De genoemde lesgelden zijn exclusief BTW, tenzij andere aangegeven.
 3. Leerlingen met een leeftijd tot en met twintig zijn vrijgesteld van BTW. Als de klant eenentwintig jaar of ouder is zal 21% BTW worden doorberekend aan de klant (zie tarievenoverzicht).
 4. De zomervakantie vindt plaats van week 30 tot en met 33. De klant zal in deze periode geen lessen ontvangen en ook geen lesgeld betalen.
 5. Exclusief de zomervakantie en vijf vakantieweken waarin geen les wordt gegeven (1ste week van het jaar, carnavalsvakantie, meivakantie, herfstvakantie en laatste week van het jaar) kent een lesjaar in totaal 42 weken.
 6. De prijzen in het tarievenoverzicht IkDrum.nl zijn per maand en berekend met inachtneming van de vakantieweken die zijn genoemd onder artikel 6.5.
 7. Bij inschrijving wordt eenmalig 15 euro inschrijfgeld in rekening gebracht.

 

Artikel 7: Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Als de factuur niet binnen 14 dagen betaald is krijgt u eerst een herinnering. Als de factuur 14 dagen na de herinnering nog niet is voldaan wordt er standaard 30 euro extra incassokosten in rekening gebracht en kan ervoor gekozen worden om een incassobureau in te schakelen.

 

Artikel 8: Verhindering

 1. Bij verhindering tot het bijwonen van de lessen dient men hiervan 24 uur voor aanvang van de les kennis te geven.
 2. Bij verhindering is restitutie van lesgeld geen optie. IkDrum.nl probeert echter in alle redelijkheid deze lesdagen in te halen in overleg met de klant.
 3. Bij langdurige verhindering tot het bijwonen van de lessen veroorzaakt door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden vervallen in overleg na vier lesweken de voorwaarden. De klant kan met het tonen van een doktersverklaring schriftelijk een verzoek indienen bij IkDrum.nl om het resterende lesgeld terug te krijgen.
 4. nl behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van reden, maximaal 3 lesdagen per kalenderjaar te laten vervallen. IkDrum.nl probeert in alle redelijkheid deze lesdagen te compenseren in overleg met de klant.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. nl is nimmer aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendommen geleden door de klant en diegene die hem/haar vergezellen tijdens een les of dienst.

 

Artikel 10: Veranderingen aan voorwaarden

 1. Ieder kalenderjaar heeft IkDrum.nl het recht om de algemene voorwaarden en prijzen aan te passen.
 2. De meeste recente uitgave van de algemene voorwaarden is ten aller tijde van toepassing mits er een oudere versie bindend werd geacht bij het aangaan van een overeenkomst in het verleden.

 

Artikel 11: Inschrijving

 1. De klant dient zich schriftelijk in te schrijven voor lessen door IkDrum.nl. De klant dient dit door middel van het inschrijfformulier van IkDrum.nl ingevuld en ondertekend in te leveren bij IkDrum.nl.
 2. Een handtekening van ouder of verzorger kan door IkDrum.nl worden verzocht.
 3. Bij het inschrijfformulier dient een kopie van paspoort of identiteitsbewijs worden toegevoegd.