Lesvoorwaarden

Algemene voorwaarden IkDrum.nl

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hier onder genoemde termen in de volgende betekenis gebruikt:

Opdrachtnemer       de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, hierna te noemen IkDrum.nl

Opdrachtgever         de natuurlijke persoon (leerling) of vereniging met wie IkDrum.nl een overeenkomst aangaat.

Overeenkomst         de overeenkomst tot het geven van individuele muzieklessen.

 

Artikel 2. Inschrijving

 1. De opdrachtgever schrijft zich in door het inschrijfformulier van IkDrum.nl. ingevuld en ondertekend te overhandigen of per post te sturen naar IkDrum.nl. Met de inschrijving gaat opdrachtgever een overeenkomst aan met IkDrum.nl.

Artikel 3: Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en IkDrum.nl wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij schriftelijk anders vastgelegd.

Artikel 4: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van IkDrum.nl zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 5: Tarieven en inschrijfgeld

 1. Het tarievenoverzicht zoals vermeld op de website van IkDrum.nl is van toepassing op de muzieklessen van IkDrum.nl.
 2. Er wordt eenmalig inschrijfgeld van € 15,- in rekening gebracht.
 3. De bedragen in het tarievenoverzicht zijn vaste maandbedragen ongeacht het aantal aan opdrachtgever gegeven muzieklessen in een maand.
 4. De bedragen in het tarievenoverzicht zijn inclusief 21% btw
 5. Het geven van muziekonderwijs aan leerlingen met een leeftijd tot eenentwintig jaar is vrijgesteld van btw.
 6. Ikdrum.nl behoudt zich het recht voor tot aanpassing van de tarieven.

Artikel 6: Facturering en betaling

 1. Elf maanden per jaar ontvangt opdrachtgever een factuur voor het overeengekomen vaste maandbedrag. Over de maand augustus ontvangt opdrachtgever geen factuur.
 2. Factuurbedragen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald.
 3. Bij overschrijding van deze betalingstermijn ontvangt opdrachtgever een aanmaning met een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning. Indien betaling binnen die termijn uitblijft, wordt het factuurbedrag verhoogd met € 40,- incassokosten plus de wettelijke rente.

Artikel 7. Opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever

 1. Opzegging door opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren en vindt plaats tegen het einde van de maand. Er geldt een opzegtermijn van één maand.

Artikel 8. Vakanties

 1. IkDrum.nl is gesloten gedurende de zomervakantie, die plaatsvindt van week 29 tot en met week 32. In uitzonderingsgevallen kan hiervan, in overleg, afgeweken worden.
 2. Gedurende de herfstvakantie, de kerstvakantie, de carnavalsvakantie, en de meivakantie is IkDrum.nl gesloten. De in dit lid genoemde vakanties vallen in beginsel samen met de schoolvakanties.
 3. De duur van de zomervakantie, genoemd in lid 1, is vier weken. De gezamenlijke duur van de overige vakanties, genoemd in lid 2, is vijf weken.

Artikel 9. Verhindering tot bijwonen van de les

 1. Bij verhindering stelt de opdrachtgever IkDrum.nl. zo spoedig mogelijk en vóór aanvang van de les in kennis.
 2. IkDrum.nl zet zich er voor in om de vanwege opdrachtgever uitgevallen les in te halen, voor zover mogelijk. Restitutie van lesgeld vindt niet plaats.
 3. Uitsluitend in geval van langdurige verhindering tot het bijwonen van de lessen wegens ziekte kan opdrachtgever een schriftelijk verzoek tot restitutie indienen bij IkDrum.nl. Ter ondersteuning van dit verzoek kan een doktersverklaring worden gevraagd.
 4. In geval van langdurige verhindering wegens onvoorziene omstandigheden, anders dan ziekte, vindt overleg plaats.
 5. Bij verhindering wegens ziekte van de docent van IkDrum.nl wordt de uitgevallen les niet ingehaald.
 6. Indien er gedurende een cursusjaar sprake is van meer dan drie uitgevallen lessen wegens ziekte van de docent van IkDrum.nl, zal IkDrum.nl de vierde en volgende uitgevallen lessen inhalen dan wel vindt er over de vierde en volgende uitgevallen lessen restitutie plaats. Een cursusjaar loopt van week 33 van een kalenderjaar tot en met week 28 van het volgende kalenderjaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. IkDrum.nl is nimmer aansprakelijk voor schade aan, dan wel diefstal of verlies van eigendommen van de leerling en/ of diegene die de leerling vergezelt tijdens de les.

Artikel 11. Toepasselijk Recht

 1. Op deze algemene voorwaarden, die onderdeel vormen van de overeenkomst tussen opdrachtgever en IkDrum.nl, is het Nederlands recht van toepassing.